شماره دانشجويی :

کد ملی :









دانشجويان گرامی :

نام کاربری   جهت ورود به کامپيوتر های سايت مرکز کامپيوتر و همچنين  اينترنت ، شماره دانشجويی شما می باشد
رمز عبورارائه شده جهت استفاده از  اينترنت می باشد.
جهت اطلاعات بيشتر مانند تغيير رمز عبور و ايجاد کانکشن به راهنمای استفاده از اينترنت دانشگاه مراجعه فرماييد .



دانشجوياني که کد ملي شان با صفر آغاز مي شود جهت دريافت رمز عبور از وارد کردن ارقام صفر سمت چپ کد ملي خودداري نمايند