شماره دانشجويی :

کد ملی :

دانشجويان گرامی :

نام کاربری   جهت ورود به کامپيوتر های سايت مرکز کامپيوتر و همچنين  اينترنت ، شماره دانشجويی شما می باشد
رمز عبورارائه شده جهت استفاده از  اينترنت می باشد.
جهت اطلاعات بيشتر مانند تغيير رمز عبور و ايجاد کانکشن به راهنمای استفاده از اينترنت دانشگاه مراجعه فرماييد .دانشجوياني که کد ملي شان با صفر آغاز مي شود جهت دريافت رمز عبور از وارد کردن ارقام صفر سمت چپ کد ملي خودداري نمايند